اخبار
جناب آقای دکتر باقرزاده معاون محترم پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و جناب آقای بیگدلی مشاور ایشان از غرفه ما بازدید کردند.
آقایان محمدحسین صلواتیان و مجید شفیعی در غرفه موسسه مهمان ما بودند.
خانم کلر ژوبرت از غرفه موسسه بازدید کردند.