برنامه تدبیر

با افزایش پیچیدگی مدیریت و سطح انتظارات از مدارس، صلاحیت‌ها، توانمندی‌ها و مهارت‌های مدیران مدارس تغییر یافته و در مسیر تخصصی و حرفه‌ای‌ شدن قرار گفته است. در این کتاب چگونگی برنامه‌ریزی، گام‌های اجرایی به همراه نظارت و ارزیابی از برنامه جهت بهره‌برداری مدیران مدارس، کارشناسان و سایر مخاطبین تنظیم و تدوین شده است.
ریال