جناب آقای رضا قمرزاده به عنوان مدیر عامل موسسه فرهنگی منادی تربیت منصوب شدند.

سه شنبه, 23 فروردین 1401

با حکم آقای دکتر اصغر باقرزاده، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش جناب آقای رضا قمرزاده به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل موسسه فرهنگی منادی تربیت منصوب شدند.

در بخشی از این حکم آمده است:«برادر ارجمند جناب آقای رضا قمر‌زاده»

در اجرای بند ۲ ماده ۱۴ و نیز ماده ۲۳ اساسنامه موسسه و نیز به استناد مصوبات جلسه مورخ 27/01/1401 هیئت محترم امنای موسسه بدین وسیله جنابعالی را که از چهره‌های خدوم، متعهد و با سابقه در حوزه امور فرهنگی تربیتی و نشر می‌باشید به مدت دو سال به عنوان «عضو هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه فرهنگی منادی تربیت‌» منصوب می‌نمایم. انتظار دارد ضمن توجه به اهمیت، حساسیت و نقش بی‌بدیل و سازنده فعالیت‌های فرهنگی در حوزه دانش‌آموزی با برنامه‌ریزی و به‌کارگیری همه امکانات علاوه بر وظایف قانونی مندرج در ماده ۲۳ اساسنامه زمینه استمرار خدمات برجسته فرهنگی و تربیتی به دانش‌آموزان و آینده‌سازان تمدن نوین اسلامیمان را فراهم کنید.»

انصراف از نظر