فضیلت‌ها

توانمندیهای مطرح شده در کتاب، بر اساس طبقه‌بندی دو تن از پایه‌گذاران روانشناسی مثبتگرا، کریستوفر پترسون و مارتین سلیگمن از فضیلت‌ها و توانمندیهای منشی انتخاب شده‌اند.
در ابتدای هر فصل چند داستان واقعی درباره افرادی که دارای توانمندی موردنظر هستند و نیز فرد یا افرادی که از این توانمندی استفاده درستی نمی‌کنند، روایت شده است و در ادامه در توضیح کوتاهی، این توانمندی مورد بررسی قرار گرفته است.