فضیلت اعتدال: خویشتن داری/فروتنی

آیا شما آدم کاملی هستید؟ نگران نباشید؛ هیچ انسانی کامل نیست. در واقع، احتمالا هر یک از ما درک متفاوتی از کامل بودن داریم.اینکه ما برای موفقیت در زندگی باید چه توانمند یهایی داشته باشیم؟
65,000 ریال

توانمندیهای مطرح شده در کتاب، بر اساس طبقه‌بندی دو تن از پایه‌گذاران روانشناسی مثبتگرا، کریستوفر پترسون و مارتین سلیگمن از فضیلت‌ها و توانمندیهای منشی انتخاب شده‌اند.
در ابتدای هر فصل چند داستان واقعی درباره افرادی که دارای توانمندی موردنظر هستند و نیز فرد یا افرادی که از این توانمندی استفاده درستی نمی‌کنند، روایت شده است و در ادامه در توضیح کوتاهی، این توانمندی مورد بررسی قرار گرفته است.

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند