کتاب «دست‌نامه تربیت‌بدنی» منتشر شد

کتاب «دست‌نامه تربیت‌بدنی» منتشر شد.

کتاب «دست‌نامه تربیت‌بدنی» به همت دفتر برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تالیف دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های پرورشی تدوین شد.

این کتاب با هدف راهنمایی معلمان تربیت‌بدنی مقطع ابتدایی تالیف شده‌ است که شامل دو بخش اساسی است.

بخش اول کلیاتی را در خصوص استلزامات، اهداف، چارچوب برنامه درس تربیت‌بدنی و نکات مهم کلیدی در مدیریت کلاس درس تربیت‌بدنی به صورت نظری تبیین کرده است.

در بخش دوم بازی‌های حرکتی شاد و مفرحی متناسب با شرایط و اقتضاعات مدارس برای هر جلسه آموزشی براساس سرفصل‌های برنامه درس تربیت‌بدنی ارائه شده است.

این کتاب با تیراژ 65 هزار جلد توسط موسسه فرهنگی منادی تربیت به چاپ رسیده است.

صفحات فهرست این کتاب جهت آشنایی با مباحث ارائه شده در تصاویر ذیل آمده است.